Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Eef Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Eef Advocatuur staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 91882605.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die worden verstrekt aan Eef Advocatuur en alle personen die bij de uitvoering door Eef Advocatuur van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen en nalaten Eef Advocatuur aansprakelijk kan zijn.

Deze algemene voorwaarden kunnen door Eef Advocatuur worden gewijzigd. In geval van wijziging van de voorwaarden door Eef Advocatuur, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.eefadvocatuur.nl. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Persoonsgegevens

Eef Advocatuur is verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen. Bij het verstrekken van de opdracht dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Met uw toestemming verwerkt Eef Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht uw persoonsgegevens.

Artikel 4 - Opdracht

Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Eef Advocatuur. De artikelen 7:404 en 407 lid 2 worden expliciet uitgesloten.

Artikel 5 - Inschakeling derden

Eef Advocatuur is bevoegd om derden in te schakelen als dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig is. Eef Advocatuur gaat bij het inschakelen van derden zorgvuldig te werk. Het inschakelen van derden gebeurt, indien mogelijk en waar dat gebruikelijk en redelijk is, in overleg met de opdrachtgever. De kosten van de ingeschakelde derden worden aan de opdrachtgever doorbelast. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Eef Advocatuur gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Eef Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en mag de op die overeenkomst of rechtsbetrekking zijnde voorwaarden tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht van derde betreft. Dat is anders als sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eef Advocatuur.

Artikel 6 - Tarieven

De werkzaamheden van Eef Advocatuur worden periodiek – in beginsel maandelijks – in rekening gebracht. Het gehanteerde tarief voor de dienstverlening kan tussentijds worden gewijzigd. Eef Advocatuur kan betaling van een voorschot verlangen alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten, welk voorschot met de einddeclaraties zal worden verrekend.

Kosten van derden (zoals: deurwaarderskosten, griffierechten, deskundigenkosten, het kadaster et cetera) worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) en deze wordt gedurende de opdracht ingetrokken, is de opdrachtgever gehouden de in het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief, of indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, het voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief inclusief btw.

Artikel 7 - Betaling

Door of namens Eef Advocatuur verstuurde declaraties dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, te rekenen vanaf de op de declaratie vermelde datum. Als de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Eef Advocatuur zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met incasso. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van €250,--.

Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn is voldaan is Eef Advocatuur gerechtigd de dienstverlening op te schorten en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Eef Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die zij heeft afgesloten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Eef Advocatuur onder die verzekering.

Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Eef Advocatuur binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 9 - Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst door opzegging beëindigen. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Opzegging doet niet af aan de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het honorarium van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 10 - Klachtenregeling

Eef Advocatuur beschikt over een kantoorklachtenregeling. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op www.eefadvocatuur.nl. Als de behandeling van de klacht niet nog een bevredigende oplossing leidt, kan de kwestie voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Eef Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

Artikel 11 - Waarnemening

Mocht mr. E.N. Spijkerman door ziekte of andere omstandigheden niet in staat zijn om te werken, dan worden haar zaken waargenomen door advocaat mr. I.W.A. (Ineke) Roelandschap (LIFe Letselschade Advocaten).

Een gratis kennismaking

Letselschade opgelopen? Eef Advocatuur staat voor je klaar. Terwijl jij je concentreert op je herstel, regelen wij de rest.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Tijdens een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis bespreken wij graag de mogelijkheden.

Vertel ons jouw verhaal

Onjuiste invoer
Onjuiste invoer
Onjuiste invoer
Onjuiste invoer

Wij verwerken jouw gegevens conform het privacybeleid.