Skip to main content

Privacybeleid

Eef Advocatuur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91882605, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacyverklaring legt uit hoe Eef Advocatuur met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1 - Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Eef Advocatuur persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Eef Advocatuur 
 3. bezoekers van www.eefadvocatuur.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Eef Advocatuur;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen van wie Eef Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires;

Artikel 2 - Verwerking van persoonsgegevens

Eef Advocatuur verwerkt persoonsgegevens die:

 1. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 2. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Eef Advocatuur, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);
 4. Eef Advocatuur heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegeven en medisch specialisten of ziekenhuizen;

De website van Eef Advocatuur bevat hyperlinks naar social media knoppen van LinkedIn, Instagram en Facebook. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Eef Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen.

Evenmin is Eef Advocatuur verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe LinkedIn, Instagram en Facebook met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze platformen.

Artikel 3 - Doeleinden verwerking

Eef Advocatuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor diverse door Eef Advocatuur georganiseerde bijeenkomsten of het versturen van een kerst of nieuwjaarkaart of informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 6. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 7. het verbeteren van de kantoorwebsite www.eefadvocatuur.nl;
 8. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Artikel 4 - Rechtsgrond

Eef Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar);

Artikel 5 - Verwerkers

Eef Advocatuur kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Eef Advocatuur persoonsgegevens verwerken. Eef Advocatuur sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Artikel 6 - Persoonsgegevens delen met derden

Eef Advocatuur werkt samen met derden en ontkomt er niet aan om in bepaalde gevallen persoonsgegevens met deze partijen te delen. Bij de behandeling van haar dossiers werkt Eef Advocatuur samen met bijvoorbeeld medisch specialisten, (rechtsbijstand)verzekeraars, Raad voor Rechtsbijstand, gerechtsdeurwaarders en (de advocaat van) een wederpartij.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Eef Advocatuur gebruik van de software van BaseNet die ook het onderhoud en het support van het softwaresysteem verzorgt. Eef Advocatuur deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 7 - Doorgifte buiten de EER

Eef Advocatuur geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Eef Advocatuur er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 8 - Bewaren van gegevens

Eef Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Eef Advocatuur hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. zaakdossier: 10 jaar na afronding van de zaak;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 10 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;

Artikel 9 - Wijzigingen privacybeleid

Eef Advocatuur kan deze privacybeleid altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Eef Advocatuur gepubliceerd. Het is verstandig dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Artikel 10 - Verzoeken, vragen en klachten

Een betrokkene kan Eef Advocatuur verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld.  

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Eef Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Eef door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een gratis kennismaking

Letselschade opgelopen? Eef Advocatuur staat voor je klaar. Terwijl jij je concentreert op je herstel, regelen wij de rest.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Tijdens een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis bespreken wij graag de mogelijkheden.

Vertel ons jouw verhaal

Onjuiste invoer
Onjuiste invoer
Onjuiste invoer
Onjuiste invoer

Wij verwerken jouw gegevens conform het privacybeleid.